Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
Herb Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu

Wtorek 22.05.2018

zaawansowane

Kompetencje Rady Rynku Pracy

Zgodnie z przepisem art. 21 ustawy z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149) polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, m.in. w ramach działalności rad rynku pracy.

Rady rynku pracy tworzone są na trzech szczeblach:

 • centralnym: Naczelna Rada Rynku Pracy, jako organ opiniodawczo – doradczy ministra właściwego ds. pracy;
 • wojewódzkim: wojewódzkie rady rynku pracy, jako organy opiniodawczo - doradcze marszałków województw;
 • powiatowym: powiatowe rady rynku pracy, jako organy opiniodawczo - doradcze starostów.

Rada Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawach polityki rynku pracy.

Kadencja Rady Rynku Pracy trwa cztery lata.

Podstawa prawna działania Rady:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. poz. 630)

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w Mieście Nowym Sączu;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie opracowanych propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących do dyspozycji Miasta Nowego Sącza i sprawozdań z ich wykorzystania na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych zadań fakultatywnych;
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w Mieście Nowym Sączu;
 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Sądeckiego Urzędu Pracy oraz przedstawianie sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy;
 7. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy;
 8. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  1. liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  2. zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  3. koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 9. opiniowanie proponowanych przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza zmian realizacji programów specjalnych;
 10. opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności:
  1. kryteria doboru bezrobotnych,
  2. zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja;
 11. opiniowanie powiatowych kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
 12. współpraca z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;
 13. opiniowanie umorzeń nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji oraz przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 14. wydawanie opinii w sprawie ustalenia przez dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zawodów, w których kształci szkoła co do zgodności z potrzebami rynku pracy;
 15. wydawanie opinii w sprawie wniosku o uznanie szkoły niepublicznej za eksperymentalną w przypadku kształcenia w zawodach nieumieszczonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 16. wydawanie opinii w sprawie zlecenia bankom i innym instytucjom finansującym dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób.

 

Wytworzył:
Tomasz Szczepanek
(2012-07-01)
Udostępnił:
Tomasz Szczepanek
(2012-07-20 08:51:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Dutka
(2016-09-15 08:58:12)
 
 
ilość odwiedzin: 1043918

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X